Trang chủ Tổ chức bộ máy Giới thiệu

Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

(tinhdoan.laichau.gov.vn)  BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA TỈNH ĐOÀN 

I. THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN 

TT   HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LIÊN HỆ
01

SÙNG A NỦ

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

ĐT: 0977.800.234

EMAIL: sungnutd@gmail.com

02 NGUYỄN ĐỨC THUẬN PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU

ĐT: 0936.517.333

EMAIL: thuantdlc@gmail.com

03 PHẠM NGỌC ĐANG PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH LAI CHÂU

ĐT: 0963.654.888

EMAIL: tinhdoanlc.vtv@gmail.com

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

1. Đồng chí: Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn

- Chủ trì công việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; nghiên cứu, quyết định các chủ trương, biện pháp lớn nhằm tổ chức phong trào thanh thiếu nhi tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

- Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu, cùng với Thường trực Tỉnh đoàn giữ mối liên hệ với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế.

- Trực tiếp phụ trách công tác đoàn viên; xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; công tác quốc tế của Đoàn; công tác Đảng và công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Tỉnh đoàn; chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Chi bộ Tỉnh đoàn; Công átc Dân quân tự vệ cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống Đoàn và cơ quan Tỉnh đoàn, giữ mối liên hệ với các cơ quan nội chính tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng ngạch, bậc lương, Hội đồng khoa học của cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

- Chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan Tỉnh đoàn Lai Châu.

- Theo dõi và chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Kiểm tra; Văn phòng Tỉnh đoàn; Chi bộ cơ quan.

- Phụ trách theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Ban Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện đoàn Phong Thổ, Thành đoàn Lai Châu.

2. Đồng chí: Nguyễn Đức Thuận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa III, Chủ tịch Công đoàn Tỉnh đoàn khóa VI, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu

- Giúp đồng chí Bí thư điều hành giải quyết các công việc hằng ngày của Thường trực, Ban Thường vụ và cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

- Chủ trì chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về lĩnh vực công tác được phân công.

- Phối hợp với Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn.

- Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

- Phụ trách công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi; quản lý Trang Thông tin điện tử Tỉnh đoàn; xuất bản cuốn Thông tin Tuổi trẻ Lai Châu; hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng và phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu; Phụ trách công tác thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị. Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, chương trình hành động của Đoàn trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; Giúp đỡ Hội Cựu TNXP. Chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội LHTN, Hội Cựu TNXP về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Ban Phong trào; Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn và Công đoàn cơ quan.

- Là Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng, thi đua, khen thưởng của ngành và cơ quan, kỷ luật, xét nâng ngạch, bậc lương, Hội đồng khoa học của cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

- Là thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thường xuyên báo cáo công việc với đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn; thay mặt giải quyết các công việc, ký duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khi được đồng chí Bí thư ủy quyền.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Huyện đoàn Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Than Uyên, Ban Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.

3. Đồng chí: Phạm Ngọc Đang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội đồng Đội; Phó Bí thư Chi bộ

- Giúp đồng chí Bí thư đôn đốc, điều hành các công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã được Thường trực phê duyệt và theo yêu cầu, chỉ đạo của đồng chí Bí thư.

- Chủ trì chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về lĩnh vực công tác được phân công.

- Phụ trách công tác xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học, công tác tự vệ của cơ quan Tỉnh đoàn; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Tập hợp thanh thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động. Tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình, các phương thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi. Chỉ đạo hướng dẫn và bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và khả năng sáng tạo cho thiếu nhi.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí bổ ích và các hoạt động xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu cho thiếu nhi. Các lớp, tổ, đội, nhóm để học tập và thực hành chuyên môn có tính giáo dục, khoa học kỹ thuật, thẩm mỹ, rèn luyện sức khoẻ, thể thao, các hoạt động xã hội, nghi thức Đội để bồi dưỡng, phát huy sở trường, năng khiếu và đào tạo những cán bộ cho phong trào của Đội.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn; Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

- Là Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan Tỉnh đoàn Lai Châu; Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng ngạch, bậc lương, Hội đồng khoa học của ngành và của cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

- Là thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thường xuyên báo cáo công việc với đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn, trao đổi với Phó Bí thư Thường trực và giữ mối liên hệ với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thuộc đối tượng, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

- Thay mặt giải quyết các công việc, ký duyệt các văn bản khi được đồng chí Bí thư ủy quyền.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Huyện đoàn Tam Đường, Mường Tè, Tân Uyên, Đoàn khối các Cơ quan tỉnh.

III. CÁC BAN CHUYÊN MÔN - TRUNG TÂM

1. VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

2. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

3. BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN

4. BAN PHONG TRÀO TỈNH ĐOÀN

5. BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐOÀN

6. TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI 

 

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

Tin mới nhất

Đoàn xã Bum Nưa thực hiện công trình thư viện ngoài trời cho thiếu nhi(27/11/2019 3:47:11 CH)

Mô hình “Làng xã xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường Thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” hoạt động hiệu quả(26/11/2019 7:37:01 CH)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây keo lai(25/11/2019 10:15:54 SA)

Niềm vui cho các em thiếu nhi với ‘Khu vườn cổ tích” tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (28/11/2019 2:19:59 CH)

Nậm Nhùn tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Chỉ huy Đội năm học 2019 - 2020(26/11/2019 11:00:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này