Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu từ Đại hội đến Đại hội

            Khoá I (1991 - 1994): Uỷ ban Hội lâm thời khi tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

             Anh Vũ Trọng Kim: Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
             Anh Lâm Duy Nhẫn: Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
             Ủy viên Ban Thư ký: Nguyễn Văn Long, Lê Ngọc Văn, Phạm Ngọc Minh.
             Ủy viên Uỷ ban Hội: 15 anh, chị.
            Tháng 8/1992, anh Vũ Trọng Kim được điều động chuyển công tác khác, Uỷ ban Hội tỉnh đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Văn Long giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Tháng 6/1994, anh Đinh Điệp được hiệp thương chọn cử thay anh Lâm Duy Nhẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và hiệp thương bổ sung anh Nguyễn Văn Hả vào Uỷ viên Ban thư ký Uỷ ban Hội tỉnh.
Khoá II (1994 - 1999): Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ II (nhiệm kỳ 1994 - 1999) diễn ra vào ngày 27/9/1994. Đại hội đã hiệp thương cử 19 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Trong đó:
            Anh Đinh Điệp: Chủ tịch Ủy ban Hội tỉnh.
            Anh Đặng Thành Cường: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Hội.
            Anh Nguyễn Ngọc Ánh: Phó Tổng thư ký Uỷ ban Hội.
            Ủy viên Uỷ ban Hội: Ngô Minh Cảnh, Nguyễn Tú Chương, Nguyễn Công Lý, Phạm Văn Luân, Nguyễn Văn Hả, Nguyễn Mạch, Hồ Thị Minh Nghĩa, Lê Như Nhất, Lò Văn Quý, Lê Văn Sơn, Phùng Sơn, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Cao Văn Tiến, Nguyễn Xuân Truyền, Lê Ngọc Văn.
            Tháng 8/1995, anh Nguyễn Ngọc Ánh và anh Nguyễn Công Lý rút tên do được điều động chuyển công tác khác, Uỷ ban Hội tỉnh đã hiệp thương chọn cử bổ sung anh Nguyễn Văn Hả là Phó Tổng thư ký, anh Nguyễn Thế Tầm và anh Nguyễn Ngọc Duyệt là Uỷ viên Ban thư ký. Đến tháng 6/1996, anh Nguyễn Văn Hả được hiệp thương chọn cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
             Khoá III (1999 - 2004): Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ III (nhiệm kỳ 1999 - 2004) diễn ra từ ngày 29 - 30/10/1999. Đại hội đã hiệp thương cử 21 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Trong đó:
            Anh Đặng Thanh Long: Chủ tịch Uỷ ban Hội.
            Anh Nguyễn Trung Thuận: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Hội.
Uỷ viên Uỷ ban Hội: Trịnh Văn Minh, Võ Trung Thanh, Phạm Văn Thắm, Trần Kim Sơn, Trần Thị Hường, Cao Văn Tiến, Y Phương, Ngô Minh Cảnh, Nguyễn Đình Định, Nguyễn Mạch, Võ Trung Mạnh, A Sơn, Lê Thị Luyện, Lê Văn Bổn, Đăng Cường, Nguyễn Tú Chương, Nguyễn Thái Hoà, Nguyễn Trung Dũng, Đinh Hữu Hoà.
            Sau Đại hội đến tháng 01/2001, anh Đặng Thanh Long được điều động chuyển công tác khác, anh Nguyễn Xuân Truyền được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh. Đến tháng 03/2003, chị Thao Y Bình được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh thay anh Nguyễn Xuân Truyền do chuyển công tác khác. Tháng 12/2000, anh Ngô Minh Cảnh được hiệp thương chọn cử thay anh Nguyễn Trung Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Anh Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Văn Phương, Phạm Việt Hải, Lê Quang Thới được hiệp thương bổ sung làm Uỷ viên Uỷ ban Hội tỉnh.
Khoá IV (từ 2004 - 2009): Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ IV (nhiệm kỳ 2004 - 2009) diễn ra từ ngày 05 - 06/10/2004. Đại hội có 200 đại biểu chính thức và 50 đại biểu mời. Đại hội đã hiệp thương cử 21 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Trong đó:
          Chị Thao Y Bình: Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
          Anh Võ Trung Thanh: Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
          Chị Trương Thị Tâm: Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
          Uỷ viên Ban thư ký: Võ Trung Mạnh, Nguyễn Văn Toán, Lê Đắc Tường, Nguyễn Đình Định.
          Uỷ viên Uỷ ban Hội: Lê Thị Luyện, A The, Y Hoá, Bùi Thị Vui, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Kim Sơn, Đinh Văn Tam, Y Ly Trang, Nguyễn Đình Luyện, Y Mai Thoan, Đinh Văn Hương, Trần Ngọc Từ, Vũ Đăng Đoàn.
       Sau Đại hội đến tháng 3/2006, anh Vũ Kim Cương được hiệp thương chọn cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội tỉnh thay anh Võ Trung Thanh chuyển công tác khác. Các anh Nguyễn Hoàng Tiến, Nguyễn Hữu Hà, Chu Văn Hiền được bầu bổ sung làm Uỷ viên Ban thư ký thay các anh Nguyễn Văn Toán, Lê Đắc Tường, Nguyễn Đình Định.
Đến tháng 10/2006, anh Võ Trung Mạnh được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh thay chị Thao Y Bình; anh Phan Thế Vinh được hiệp thương bổ sung Uỷ viên Ban thư ký; anh Nguyễn Ngọc Anh và chị Nguyễn Thị Hồng được hiệp thương bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Hội tỉnh.
Đến tháng 01/2009, chị Phan Thị Thuỷ và chị Nguyễn Thị Lê Minh được hiệp thương chọn cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh thay anh Vũ Kim Cương và chị Trương Thị Tâm; anh Phạm Việt Hải được hiệp thương bổ sung Uỷ viên Ban thư ký; các anh A Khiên, Bùi Thuỷ được hiệp thương bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Hội tỉnh./.
Khoá V (từ 2009 - 2014): Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ V (nhiệm kỳ 2009 - 2014) diễn ra từ ngày 3- 9/10/2010. Đại hội có 300 đại biểu chính thức và 50 đại biểu mời. Đại hội đã hiệp thương cử 35 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Trong đó:
Anh Võ Trung Mạnh: Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
Chị Phan Thị Thuỷ: Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Lê Minh: Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
Anh Nguyễn Hoàng Tiến: Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh.
Uỷ viên Ban thư ký: Võ Trung MạnhPhan Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Lê Minh, Nguyễn Hoàng Tiến, Phạm Việt Hải, U Tân, Y Xô Kiêm Ba, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phan Thế Vinh, Huỳnh Thanh Tú, Thích Vạn Nhơn.
Uỷ viên Uỷ ban Hội: Phạm Việt Hải, U Tân, Y Xô Kiêm Ba, Nguyễn .T. Ánh Tuyết, Phan Thế Vinh, Huỳnh Thanh Tú, Thích Vạn Nhơn, Ngô Thị Hương Thơm, Võ Thị Bích Hạnh, Thái Thị Mỹ Phương, Nguyễn Viết Thắng, Huỳnh Ngọc Phong, Lê Doãn Giáo, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Võ Đình Phúc, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Hay, A Khiên, Y Xô Kiêm Ba, Dương Hồng Phúc, Nguyễn .T.Quỳnh Nga, Huỳnh Thanh Tú, Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Thế Vinh, Y Hương, Trần Thị Tuyết Mai, Ngô Thị Thanh Quý, Tôn Thất Bảo Anh, Đỗ Ngọc Hoà, Nguyễn Quang Bình, Cao An Nguyên, Đinh Văn Hưng, Đàm Hùng Phi, Nguyễn Nhật Trung.
Sau Đại hội đến tháng 12/2010, anh Chị Phan Thị Thuỷ được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thay anh Võ Trung Mạnh chuyển công tác khác. Các anh chị Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Như Nguyệt, Võ Minh Hà, Trịnh Quốc Hoạt, Đặng Trần Chung được hiệp thương bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Hội tỉnh thay cho các anh chị Nguyễ Hoàng Tiến, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Quang Bình, Lê Doãn Giáo rút tên khỏi Uỷ viên Uỷ ban Hội tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2009 – 2014, các anh chị Đặng Trần Chung, Võ Minh Hà, Nguyễn Thị Như Nguyệt được hiệp thương bổ sung Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, chị Phạm Thị Hà được hiệp thương bổ sung Uỷ viên Ban Kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.
Khóa VI (từ 2014- 2019): Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014- 2019 được tổ chức từ ngày 8-9/10/2014 tại hội trường Ngọc Linh- thành phố Kon Tum. Tham dự Đại hội có 245/250 đại biểu chính thức và trên 100 đại biểu mời. Đại hội đã chọn cử 38 anh, chị (khuyết 01 anh, chị) tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum khóa VI. Trong đó:
Chị Phan Thị Thủy: Chủ tịch Ủy ban Hội;
Anh Võ Minh Hà: Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Hội; 
Anh Huỳnh Thanh Tú: Phó chủ tịch Ủy ban Hội;
Anh Lê Hữu Lợi: Phó Chủ tịch Ủy ban Hội;
Ủy viên Ban thư ký: Võ Thị Hải, Ngô Thị Hương Thơm, Thích Vạn Nhơn, Nguyễn Văn Dũng, Đào Văn Hậu, Vũ Thị Huệ, Phạm Khánh Quân
Ủy ban Hội: Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Thành Công, Un Ngọc Dung, Trình Văn Dũng, A Hiệp, A Hoàn, Lý Hoàng Kiên, Rơ Chăm Lê, Nguyễn Thị Lan, Y Liêng, Bạch Thị Mân, Phạm Thị Yến Nhi, A Nhủi, A Nhun, Trần Văn Cao Sang, Cao Anh Quốc, Lê Ngọc Sơn, Phạm Viết Thạch, Lê Xuân Thành, Nguyễn Đình Thi, Hà Văn Thiện, Trần Cường Thịnh, Trịnh Thị Bích Thương, Nguyễn Văn Thủy, A Dăm Trai, Võ Xuân Vũ, Lê Thị Vui