Thước đo để đánh giá, sàng lọc, sử dụng cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) - Soi chiếu trong giai đoạn hiện nay, Quy định 144 không chỉ là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện bản thân mà còn là “thước đo” đối với phẩm chất, đạo đức và năng ...
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

Nhân dân biết cả đấy!

(ĐCSVN)- Phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Công tác nhân sự Đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

Giữ gìn sự liêm chính của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

LTS: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144). Quy định gồm 6 điều với 21 điểm. Quy định này là sự phát ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRANG CHỦBẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 04/07/2024 Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Là người sáng lập và lãnh đạo Ðảng Cộng sản Việt Nam, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, bởi đảng viên có tiên phong, đi đầu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

Nhân dân biết cả đấy!

Phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Công tác nhân sự Đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

Bài 2: Vạch trần luận điệu phủ nhận thành tựu nhân quyền ở Việt Nam

Có thể nhìn nhận rõ, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm: lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, các nhóm phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

Không thể xuyên tạc, hạ thấp vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn coi truyền thông đại chúng là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRANG CHỦBẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 19/06/2024 “Định vị” tự do báo chí ở Việt Nam qua lăng kính đa chiều, khách quan

Hệ thống báo chí, truyền thông của Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và là thành quả từ những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do báo chí.Thực tiễn sinh động liên quan tới vấn đề này chính là cơ sở ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

Đảng ủy khối đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc liên quan đến Hội nghị Trung ương 9 và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII (từ ngày 16-18/5), Hội nghị có ý nghĩa quan trọng tập chung vào việc chuẩn bị đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc ...
a
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG" rel="dofollow">BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG</a>

Chống phá Đảng, từ một cái sai, gây ra hai cái ác cần phải loại bỏ

Trước tác động đa chiều và vô cùng phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; đặc biệt là sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự thiếu hụt về ...
a
Thư viện ảnh