<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

TAM ĐƯỜNG - SẢN PHẨM OCOP CỦA ĐOÀN VIÊN

Tiếp tục triển khai Công văn số 384-CV/ĐTN ngày 14/4/2020 về tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN là chủ thể trong sản xuất, kinh doanh tích cực đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.BTV huyện đoàn đã chỉ đạo BTV Đoàn các cơ sở xã, thị trấn  ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

PHONG THỔ: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn năm 2023

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và triển khai, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2023, Đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN TAM ĐƯỜNG HỖ TRỢ THANH NIÊN LÀM KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Với mục đích góp phần hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cán bộ đoàn đã tích cực tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức trồng cây xanh trên ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

TAM ĐƯỜNG - 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Thực hiện Kế hoạch Số: 109 - KH/ĐTN, ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

TAM ĐƯỜNG - HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2023

       Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ Đoàn,đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, các văn bản mới được ban hành, các quy định, chính sách của tỉnh, ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

MƯỜNG TÈ HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP CỦA THANH NIÊN TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2023

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là nhiệm vụ luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn – Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện quan tâm, chú trọng thực hiện. Đặc biệt, là các dự án, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi ...
a
Thư viện ảnh