100% CÁN BỘ ĐOÀN CẤP THÀNH PHỐ THAM GIA HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Quang cảnh Hội nghịChuyên đề học tập lý luận chính trịQua Hội nghị, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua đó vận dụng vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam, cũng như ...
<a href="/hoat-dong/doan-hoi-doi-khap-noi" title="4 bài học lý luận chính trị" rel="dofollow">4 bài học lý luận chính trị</a>

100% CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN VÀ 80% THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU ĐƯỢC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN]

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức các Hội nghị học tập, quán triệt như: các lớp đoàn viên; học trực tuyến; diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn lồng ghép thêm nội dung quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, kết luận, chương trình ...
a
<a href="/hoat-dong/doan-hoi-doi-khap-noi" title="4 bài học lý luận chính trị" rel="dofollow">4 bài học lý luận chính trị</a>

BÀI 4: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH1.1. Quá trình hình thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh1.1.1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập tổ chức Đoàn- Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động tích cực trong ...
a
<a href="/hoat-dong/doan-hoi-doi-khap-noi" title="4 bài học lý luận chính trị" rel="dofollow">4 bài học lý luận chính trị</a>

BÀI 3: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY1.1 Khái quát về hệ thống chính trị1.1.1 Khái niệm hệ thống chính trịChính trị hiểu theo nghĩa chung nhất là một lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, bao gồm các hoạt động ...
a
<a href="/hoat-dong/doan-hoi-doi-khap-noi" title="4 bài học lý luận chính trị" rel="dofollow">4 bài học lý luận chính trị</a>

BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay1.1. Sự ra đời, phát triển và các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin1.1.1. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - LêninChủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế ...
a
<a href="/hoat-dong/doan-hoi-doi-khap-noi" title="4 bài học lý luận chính trị" rel="dofollow">4 bài học lý luận chính trị</a>

Mường Tè tích cực triển khai tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các kết luận, chương trình của Đoàn và triển khai các bài học lý luận chính trị sửa đổi cho đoàn viên, thanh niên

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập các bài học lý luận chính trị và tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, các kết luận, chương trình của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ ...
a
<a href="/hoat-dong/doan-hoi-doi-khap-noi" title="4 bài học lý luận chính trị" rel="dofollow">4 bài học lý luận chính trị</a>

Triển khai 4 bài học lý luận chính trị trong tuổi trẻ Công an Lai Châu

Với mục đích giúp đoàn viên Công an trang bị đầy đủ những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta và về Đoàn ...
a
Thư viện ảnh