A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nậm Nhùn: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn

Học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nậm Nhùn đã chỉ đạo đoàn các xã,TT và các Đoàn trực thuộc triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện.

Ngày 06/11/2023, Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của TW, tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên. Việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. 

Hội nghị cấp huyện

 

Các hình thức học tập cho đoàn viên được BTV Huyện đoàn tổ chức như: các lớp đoàn viên; sinh hoạt chi đoàn chủ điểm về nội dung từng bài lý luận chính trị…Trong chương trình học tập các bài học lý luận chính trị tại các lớp luôn lồng ghép thêm nội dung quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, kết luận, chương trình công tác Đoàn như: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; tuyên truyền đến ĐVTN pháp luật về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất là trên môi trường không gian mạng bằng nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng tuyên truyền.... và một số nội dung khác

Một số hình ảnh tại xã, thị trấn:

 

Kết quả: số lượng thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp là 4892/7736 thanh niên . Việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, các bài học lý luận chính trị sẽ giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của các Kết luận, Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết.


Tác giả: Huyện đoàn Nậm Nhùn
Nguồn: Huyện đoàn Nậm Nhùn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: